Screening kolorektálního karcinomu

Screening kolorektálního karcinomu

Kolorektální karcinom a novinky v roce 2009 ve  vyšetřování  testem na přítomnost okultního krvácení  

NYNÍ V GYNEKOLOGICKÝCH AMBULANCÍCH !!!

Slovníček:

koloskopie (kolonoskopie) – vyšetření, které umožňuje lékaři prohlédnout si vnitřek střeva prostřednictvím sondy s kamerou a s optickými vlákny; endoskopický přístroj je zaveden konečníkem a pokračuje dále do tlustého střeva

skríning / screening  -metoda k vyhledávání onemocnění u "zdravých" osob, tedy v časném stádiu, kdy se onemocnění neprojevuje žádnými příznaky.                                                                    vyšetření na okultní krvácení TOKS - používá se k průkazu skrytého krvácení ve stolici (okultní znamená skrytý). Vyšetření se používá v preventivních a screeningových programech. Používá se především k vyslovení podezření na rakovinu tlustého střeva, kde má asi 20% schopnost jeho zachycení. Při pozitivním okultním krvácení musí následovat kolonoskopie, která nádor potvrdí nebo vyloučí. Negativní test na okultní krvácení tedy neznamená, že pacient nádor tlustého střeva nemá!

Kolorektální karcinom nebo ne zcela přesně rakovina tlustého střeva představuje jedno z nejčastejších nádorových onemocnění. Nejčastěji se vyskytuje u lidí nad 50 let. Způsobuje smrt zhruba 655 000 lidí ročně. Nejpostiženějším státem na světě je Česko, které drží smutné prvenství v počtu úmrtí na tuto chorobu. Kolorektální karcinom obvykle nevzniká náhle. Na sliznici tlustého střeva nejprve vzniká benigní polyp, ve kterém dochází k dalším změnám buněk, které nakonec vyústí v karcinom. Odstranění polypu, například při koloskopickém vyšetření tak představuje vyléčení.

Vliv prostředí

Vlivem prostředí jsou myšleny především klimatické podmínky a znečištění životního prostředí. Zdá se, že tyto vlivy nejsou pro rozvoj kolorektálního karcinomu výraznými rizikovými faktory. Za určitých okolností se mohou jako rizikové jevit dusičnany v pitné vodě.

Životní styl

Poměrně výrazný vliv na rozvoj kolorektálního karcinomu má životní styl. Jako rizikové faktory se jevínadbytek masa a nedostatek zeleniny v potravě, úprava potravy grilováním a smažením, konzumaceuzeninkouření a pití alkoholu.

Vliv dědičnosti

Kolorektální karcinom se může vyskytovat v některých rodinách častěji, podkladem může být genetika,ale i jiné faktory (např. stravovací návyky). Kromě toho je několik genetických poruch, v rámci kterých se může kolorektální karcinom vyskytovat. Pro to, že je nádor součástí nějakého genetického syndromusvědčí především nízký věk nemocného (20-30 let) a mnohdy velmi častý výskyt nádorových onemocněnív nižším věku u pokrevních příbuzných

Klinické projevy

Nebezpečí kolorektálního karcinomu spočívá v tom, že může probíhat poměrně dlouho skrytě a manifestovat se až v pokročilejším, a tedy obtížněji řešitelném, stádiu. Většinou se manifestuje krví ve stolici, méně často bolestí břicha, střídáním zácpy a průjmuhlenem ve stolici, hubnutím nebozměnami chutě.

Screening

Screeningově se pro záchyt podezření na kolorektální karcinom uplatňují především palpační vyšetření per rectum (nádor často roste v konečném úseku střeva v dosahu prstu) a biochemický test na přítomnost krve ve stolici ( TOKS ).

Od ledna 2009 dochází ke změně ve vydávání TOKS  pacientům v cílové skupině.

Bezpříznakoví pacienti od 5O let do 54 let  budou mít test možno  provést 1x za 1 rok.

55 letech se může pac. rozhodnout- buď bude pokračovat  v testování 1x 2 roky, nebo zvolíkoloskopické vyšetření střeva. Ta  pokud bude negativní , dovoluje pacientovi  přerušit testování na 10 let, kdy by měla  následovat buď další koloskopie, nebo se navrátí k testování 1x 2 roky.

Koloskopické  vyšetření u pacienta s pozitivním TOKS  na účet zdravotní pojišťovny bude možné docházet jen na  akreditovaná gastroenterologická pracoviště, která budou vyhlášena na webových stránkách MZ.

Poslední novinkou je, že  testy na vyšetření OK mohou vydávat i registrující gynekologové.

Závěr Bohužel  existuje 5% pacientů , kteří test odmítají a okolo 20 % pacientů test nevrátí  nebo znehodnotí. Myslete prosím při vydání  - O.K. testu – od vašeho gynekologa na to, jak frekvenční je onemocnění karcinom tlustého střeva, které lze zachytit  včasným preventivním, jednoduchým vyšetřením.

 

Gynekologie Kolek > Služby > Screening kolorektálního karcinomu